23
SEP
2020

Scéim na Gaeilge / Irish Language Scheme 2020 – 2023

Posted By :
Comments : 0

Scéim na Gaeilge 2020 -2022:

Iarratas ar Aighneachtaí

 

An chúis taobh thiar den chomhairliúchán

Ghlac Comhairle Chontae na Mí a céad scéime Teanga i 2006. Tá sé beartaithe ag an gComhairle anois an dara scéim a fhorbairt don tréimhse 2020-2023; de réir Alt 11 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. Moltar go leanfaidh an Scéim ar feadh trí bliana ó Nollag 2020.

Is é príomhaidhm Acht na dTeangacha Oifigiúla infhaighteacht níos fearr agus caighdeán níos airde sheirbhísí trí mheán na Gaeilge a chinntiú. Táthar ag súil go dtógfaidh an Scéim úr ar an dul chun cinn a rinne an Chomhairle leis na blianta anuas ar sholáthar sheirbhísí trí Ghaeilge.

 

Conas páirt a ghlacadh

Tá an Comhairle anois ag iarraidh aighneachtaí ó gach páirtí leasmhar maidir le hullmhú na Scéime nua. Ba chóir aighneachtaí scríofa, i bhformáid leictreonach ab fhearr, a sheoladh roimh Dé Céadaoin , 30ú Meán Fómhair 2020 chuig:

Ríomhphost: scéimgaeilge@meathcoco.ie (ag baint úsáide as an ábhar “an Ghaeilge Comhairliúchán”)

Nó tríd an bpost, chuig:

Comhordaitheoir na Scéime Teanga, Comhairle Chontae na Mí, Teach Buvinda, Bóthar Átha Cliath

An Uaimh, Contae na Mí C15 Y291

Nó bain úsáid as ár dtairseach comhairliúcháin ar líne: https://consult.meath.ie/en/browse

Tá faisnéis maidir leis an scéim ar fáil ar ár láithreán gréasáin www.meath.ie

 

 

 

Irish Language Scheme 2020-2023:

Request for Submissions

 

Why we are launching a consultation

Meath County Council adopted its first Irish Language Scheme in June 2006. The Council now proposes to develop a second scheme for the period 2020-2023; in accordance with Section 11 of the Official Languages Act 2003. It is proposed that this Scheme will run for three years from December 2020.

The primary objective of the Official languages Act is to ensure better availability and a higher standard of services through Irish. It is anticipated that the new Scheme will build on and consolidate the progress made by the Council over the past number of years in delivering services through Irish.

 

How to get involved

The Council now wishes to invite representations in relation to the preparation of the new Scheme from all interested parties. Written submissions, preferably in electronic format, should be sent by Wednesday 30th September 2020 to:

Email: sceimgaeilge@meathcoco.ie (using subject “Irish Language Consultation”)

Or by post to:

Irish language Scheme Coordinator

Corporate Services, Meath County Council, Buvinda House, Dublin Road, Navan, Co. Meath C15 Y291

Or use our consultations portal online: https://consult.meath.ie/en/browse

Information in relation to the scheme is available on our website at www.meath.ie

About the Author

Leave a Reply